ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Dış Kaynaklı Dokümanlar

DŞ-002 MTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
DŞ-003 MTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
DŞ-004 Yükseköğretim Personel Kanunu (2547)
DŞ-005 YÖK Bilimsel Araştırma ve Etik Yönetmeliği
DŞ-006 Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
DŞ-007 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun
DŞ-008 Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı
DŞ-009 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
DŞ-010 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik
DŞ-011 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
DŞ-012 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ-013 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
DŞ-014 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
DŞ-015 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
DŞ-016 Taşınır Mal Yönetmeliği
DŞ-017 Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
DŞ-019 Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi
DŞ-020 Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
DŞ-021 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Ekleri
DŞ-022 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (4734 Sayılı Kanun Eki Yönetmelik ve Tebliğler)
DŞ-023 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve Ekleri
DŞ-024 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Ekleri
DŞ-025 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Ekleri
DŞ-026 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
DŞ-027 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
DŞ-028 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
DŞ-029 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
DŞ-030 Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik
DŞ-031 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
DŞ-032 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
DŞ-033 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
DŞ-034 Yükseköğretim Kanunu
DŞ-035 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (5434 sk)
DŞ-036 Terörle Mücadele Kanunu
DŞ-037 Sosyal Hizmetler Kanunu
DŞ-038 Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun(1416)
DŞ-039 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
DŞ-040 4857 sayılı İş Kanunu
DŞ-041 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
DŞ-042 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ-043 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
DŞ-044 Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ-045 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
DŞ-046 Yabancı uyruklu vize talep formu
DŞ-047 Yabanci uyruklu bilgi derleme formu
DŞ-048 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına İlişkin Bilgi Formu
DŞ-049 Yurtdışına Gönderilecek Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi
DŞ-050 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tip Sözleşme Formu
DŞ-051 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
DŞ-052 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
DŞ-053 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
DŞ-054 Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
DŞ-055 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
DŞ-056 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
DŞ-057 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
DŞ-058 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
DŞ-059 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
DŞ-060 Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
DŞ-061 Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
DŞ-062 Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik
DŞ-063 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
DŞ-064 Sosyal Sigortalar Kanunu
DŞ-065 Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri
DŞ-066 Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
DŞ-068 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
DŞ-069 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
DŞ-070 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
DŞ-071 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
DŞ-072 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
TR