ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kurumsal Yönetim Sistemi

Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin bir diğer boyutu kurumun sahip olduğu yönetim ve idari birimleri açısından yapılanmasıdır. Bu kapsamda sergilenen liderlik ise dikkate alınması gereken diğer unsurlardır. Bu açılardan kalite güvencesi sistemini oluşturmak ve geliştirmek isteyen yükseköğretim kurumların yönetim yapısı, liderlik, idari yapılanma ve süreç yönetimi uygulamalarında dikkate alması gereken hususlarla ilgili bilgiler bu bölümde yer almaktadır.

Yükseköğretim kurumun vizyonunu gerçekleştirebilmesi için misyonu ve stratejileri ile organizasyonel ve yönetsel yapılanması uyumlu olmalıdır. Kurumun yönetim ve idari hizmetleriyle ilgili belirlediği politikaları ve stratejik hedefleri bulunmalıdır. Kurumun yönetsel yapılanmasında yetki ve karar almada denge olmalı, ayrım net olmalı ve boşluklar bulunmamalıdır. Vakıf Üniversiteleri’nde ise Mütevelli Heyeti ile Senato arasındaki ilişki ve çalışma usulleri dengeli olarak tanımlanmış ve ilan edilmiş olmalıdır. Kurum, süreçleriyle uyumlu bir yönetim yapısı benimseyerek, diğer bir deyişle, süreçlerle yönetimi uygulayarak yönetimin etkililiğini güçlendirecektir.

! Önemli. Süreçlerle yönetim yaklaşımını uygulayabilmek için öncelikle süreç yönetimi aşamasından geçmek, yani süreçleri etkin bir biçimde yönetebiliyor olmak gerekmektedir. Süreçleri yönetebilmek için de süreçleri iyi tanımak yani onları doğru şekilde tanımlamak esastır.

Kurumlarının sahip olduğu yönetsel yapı, kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesinde belirleyici role sahiptir. Kurumların gelişimlerini ve kalite iyileştirme uygulamalarını başarmaları, sürekli değişim sürecine uyum yeteneklerine bağlıdır. Bu yeteneği sağlayan ise kurumdaki liderlik davranışlarıdır.

! Önemli. Üst yönetimin kalite bilincine sahip olması ve yapılan çalışmalara liderlik yapması gerekir.

Kurumda değişim için “vizyoner” ve “dönüştürücü” liderliğe ihtiyaç vardır. Vizyoner liderlik ile tüm paydaşlarla birlikte kurum için bir gelecek tasarlanırken; dönüştürücü liderlik ile de bu hedefi gerçekleştirmek üzere kurumdaki değişime liderlik edilmektedir.

! Önemli. Kurumda liderlik özellikleri ve yetkinlikler geliştirilmek üzere ölçülmeli ve izlenmelidir.

Kurumda planlanan ve gerçekleştirilen değişim projelerinin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması için PUKÖ çevrimlerinde Önlem Alma aşamalarının tamamlanması gerekir. Bu amaçla kurumda değişimden etkilenen ilgili tüm süreçler ile organizasyonel yapı güncellenmelidir.

! Önemli. Kalitenin hizmet üretildikten ve çıktı elde edildikten sonra sağlanmaya çalışılmasından ziyade çıktıyı sağlayan süreçlerde kalitenin oluşturulması için kurumda süreç yönetiminin uygulanması gerekir.

Yükseköğretim kurumlarının bu başlık altında dikkate alması gereken diğer hususlar ise kamu kurumlarında 5018 sayılı kanunla zorunlu hale gelen İç Kontrol Standartları’dır.

İç Kontrol Standartları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Beşinci Kısmı ile düzenlenen iç kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır. Tüm devlet üniversitelerinin tabi olduğu bu kanuna göre üniversiteler mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde “İç kontrol standartları” na uymak ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

Kamu idareleri tarafından uyulması gereken iç kontrol standartları şu alanlardan oluşmaktadır;

Standart 1: Etik Değerler ve Dürüstlük

Standart 2: Misyon, organizasyon yapı ve görevler

Standart 3: Personelin yeterliliği ve performansı

Standart 4: Yetki Devri

Standart 5: Planlama ve Programlama

Standart 6: Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Standart 7: Kontrol stratejileri ve yöntemleri

Standart 8: Prosedürlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Standart 9: Görevler ayrılığı

Standart 10: Hiyerarşik kontroller

Standart 11: Faaliyetlerin sürekliliği

Standart 12: Bilgi sistemleri kontrolleri

Standart 13: Bilgi ve iletişim

Standart 14: Raporlama

Standart 15: Kayıt ve dosyalama sistemi

Standart 16: Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

Standart 17: İç kontrolün değerlendirilmesi

Standart 18: İç denetim

Ayrıca tüm devlet üniversitelerinin yönetsel ve organizasyonel yapılanmalarında “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği”ni dikkate alması zorunludur.

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilatlanması, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst birimlerle olan ilişkilerini düzenleyen yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe göre devlet üniversitelerinin üniversitenin, tüm birimlerinin, bilim ve sanat dallarının kuruluşunda, yönetiminde ve görev yapılarında uyması gereken esaslar mevcuttur.

Kaynakların yönetimi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Bilgi yönetim sistemi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin yönetim sistemi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Yönetimin etkinliği, hesap verebilirliği ve kamuoyunu bilgilendirme hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Mini Sözlük

İdari birimler: Yükseköğretim idari birimleri, üniversitelerin temel süreçlerini desteklemek üzere yürütülen, öğrenciye ve çalışanlara yönelik destek hizmetlerini yürüten birimlerdir.

Liderlik: Liderlik, ortak amaçları gerçekleştirmek üzere kurumun iç ve dış paydaşları arasında hedef birliği sağlama ve paydaş gruplarını yönlendirme sürecidir.

Süreç yönetimi: Kurumun süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, sahiplendirilmesi, sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesidir.

Yönetsel yapılanma: Kurumun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, idari destek süreçlerinin bütüncül olarak yönetilmesi sağlamak üzere oluşturulan yönetim yapısıdır.

 

Kaynak: YÖKAK

TR