ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kalite Güvence Sistemi

Kalite Güvence Sistemi Nedir?

Kalite Güvence Sistemi; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar.

Kalite güvence sisteminin temel prensipleri aşağıdaki gibidir;

a)  Üniversite bünyesinde kalite güvencesi kültürünün yaygın hale getirilmesi,

b)  Üniversite bünyesindeki kalite güvencesi çalışmalarının üniversitenin ilan ettiği Kalite Politikası esaslarına dayanması,

c)  Üniversite içinde öğretim elemanlarının akademik konularda, idari personelin ise yönetimsel konulardan kalite süreçlerini sahiplenmesi ve temel görevlerinden birisi olarak görmesi,

d) Tüm faaliyetlerin planlanması, plana uygun olarak uygulanması, uygulama neticelerinin görülmesi için ölçme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ölçme neticelerine göre geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

e) Üniversite içindeki tüm süreçlerin ilkeler ve görev tanımlarının yazılı hale getirilmesi ve yazıldığı gibi uygulanması.

Kalite güvence sistemine ilişkin genel yaklaşım

Bir kurumdaki kalite güvence sistemi başlangıçta ulusal ve uluslararası standartları ve mevzuatın gereklerini karşılamak üzere yapılandırılırken, zaman içerisinde olgunluk düzeyi arttıkça ve kurumda kalite kültürü gelişerek kurum kültürünün bir parçası haline gelmeye başladıkça kurumun amacına ve hedeflerine uyumlu ve kuruma özgü bir yapı haline gelmeye başlar ve kurumsal performans yönetim sistemi haline dönüşür. Kalite Güvence Sistemine ilişkin genel yaklaşım Şekil’de sunulmuştur.

Şekil 1. Kalite Güvence Sistemi Genel Yaklaşım

Türk yükseköğretim sisteminde kalite güvencesine ilişkin çalışmalar

Türk yükseköğretim sisteminde kalite güvencesine ilişkin çalışmalar, 2000’li yıllardan önce  program akreditasyonu ve kurumsal dış değerlendirme programlarının bazı üniversitelerimizdeki uygulamaları ile başlamış ve 2002 yılında ilk ulusal akreditasyon kuruluşumuz olan MÜDEK’in faaliyetine başlamasıyla mühendislik programlarında akreditasyon kültürü yaygınlaşmaya başlamıştır.

2005 yılında yayımlanan YÖDEK mevzuatından yaklaşık 10 yıl sonra 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesine ilişkin süreçlerin hayata geçirilmesi için önemli bir adım olmuştur.

Bu kapsamda söz konusu Yönetmelikte belirtilen faaliyetleri yerine getirebilmek üzere oluşturulan yükseköğretim alanına ilişkin paydaşların da yer aldığı Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim alanında çıktı odaklı kalite güvencesi sistemini yapılandırmak üzere önemli adımlar atmıştır.

Şekil 2. Türk yükseköğretim sisteminde kalite güvencesine ilişkin çalışmalar

Kurul, 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre yeniden yapılandırılmaya başlanmış; 23 Kasım 2018 tarih ve 30614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kalite Kurulu, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir yapı haline gelmiştir.

Kalite Güvence Politikası hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kalite Komisyonu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kalite güvence sistemi ve paydaşlar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kalite güvence sistemi ve performans yönetimi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak. YÖKAK

TR